Προϋποθέσεις εγγραφής Μελών -προαγωγές

Διορισμός Δικηγόρου


Μετά το πέρας των εξετάσεων, την έκδοση των αποτελεσμάτων και την ανάρτησή τους στον Δικηγορικό Σύλλογο, για να διορισθούν οι επιτυχόντες ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών ο υποψήφιος Δικηγόρος υποβάλλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αίτηση του με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το διορισμό του.

     1. Αίτηση διορισμού, στην οποία αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διορισθεί ο Υποψήφιος

 

     2 Α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/1986 ότι ο επιτυχών Δικηγόρος α)Δεν έχω καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο α.6 του Ν. 4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) ή σε αντίθετη περίπτωση έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις.

        Β. Δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης που προβλέπεται στο α. 142 παρ. 1 περ. Ε του Ν. 4194/138 που προβλέπουν τα ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του δικηγόρου, που συνεπάγονται ότι ένα πρόσωπο δεν μπορεί να είναι δικηγόρος.


     3.  Βεβαίωση ποινικού μητρώου

     4.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

     5. Βεβαίωση από το δημοτολόγιο

 

Εντός ενός μήνα περίπου δημοσιεύεται η απόφαση διορισμού του νέου Δικηγόρου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την οποία και βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείο www.et.gr στο τεύχος Γ και με αναζήτηση του ονόματος σας στα περισσότερα κριτήρια.ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

    Η δημοσίευση της απόφασης για το διορισμό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνεται ένα (1) μήνα περίπου από την υποβολή των δικαιολογητικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
    Μετά τη δημοσίευση του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ορκιστεί (σε Τριμελές Δικαστήριο) και να καταθέσει τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του στο Δικηγορικό Σύλλογο που επιθυμεί (Ν. 1273/82 άρθρο 2 παρ. 5).
    Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον της τριμελούς σύνθεσης του Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου ανήκει ο Δικηγορικός Σύλλογος που επέλεξε ο ενδιαφερόμενος το διορισμό του, άλλως στην τριμελή σύνθεση του Πρωτοδικείου που ανήκει.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (μετά την ορκομωσία)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Αίτηση για την εγγραφή στη γραμματεία ΔΣΚ και μεγαρόσημο των 3 ευρώ.

2. Πρακτικό ορκωμοσίας.

3. Φ.Ε.Κ. (του διορισμού).

4. Μία  (1) φωτογραφία.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι «δεν ενέπιπτα κατά τη διάρκεια της ασκήσεώς μου ούτε εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα περί Δικηγόρων».

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ:

Σύμφωνα με άρθρο 24 παρ. 3, 4, 5, 6 του Κώδικα Δικηγόρων:

3. Ο τύπος του χριστιανικού όρκου έχει ως εξής: «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους που συμφωνούν με αυτό, να ακολουθώ τις παραδόσεις του δικηγορικού λειτουργήματος, να εκπληρώνω τα καθήκοντά μου έναντι των εντολέων μου ευσυνείδητα, να υπερασπίζομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών και κατοίκων της χώρας και να αντιστέκομαι με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να καταλύσει το Σύνταγμα με τη βία.»

4. Αν ο δικηγόρος πιστεύει σε θρησκεία ή δόγμα που ορίζει άλλο τύπο όρκου, δίνει τον όρκο σύμφωνα με αυτόν το τύπο, στον οποίο όμως περιέχεται το υπόλοιπο, εκτός του θρησκευτικού στοιχείου, μέρος του όρκου της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

5. Αν ο δικηγόρος προτιμά να δώσει πολιτικό όρκο, αντικαθίσταται από τον τύπο της παρ. 3 του παρόντος άρθρου το θρησκευτικό στοιχείο και τίθενται οι λέξεις «Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου».

6. Σε περιπτώσεις που απουσιάζει στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα πάνω από τρεις (3) μήνες, δύναται να δώσει τον όρκο ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής.

Προαγωγές Δικηγόρων


ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ:

* 4ετία στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας.
* Σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. του Δ.Σ.Κ.
* Παράβολο προαγωγής στο Ταμείο του Δ.Σ.Κ. (100 ΕΥΡΩ)
* 5 δικόγραφα και 5 αποφάσεις


ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

* 10ετία μετά την ορκομωσία
* Σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. του Δ.Σ.Κ.
* Παράβολο προαγωγής στο Ταμείο του Δ.Σ.Κ. (150 ΕΥΡΩ)
* 5 δικόγραφα και 5 αποφάσεις από δευτεροβάθμιο δικαστήριοΚύλιση στην Αρχή