Την Τετάρτη 16.3.2011 συγκλήθηκε κατεπειγόντως η Ολομέλεια των νεοεκλεγέντων προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας προκειμένου ν’ασχοληθεί με τις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που  συζητείται  στην Ολομέλεια της Βουλής. Ως γνωστόν, στο αρθρο 20 του σχετικού νομοσχεδίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την φορολόγηση των δικηγόρων. Το σχετικό κείμενο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας .
Κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή επήλθαν αλλαγές στο νομοσχέδιο και η σχετική διάταξη που εισάγεται προς συζήτηση – ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής έχει πλέον  ως εξής:
77α. Στο άρθρο 52 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται παράγραφος 5 και η υφιστάμενη παράγραφος 5 αναριθμείται σε 6 ως εξής:
«5. α) Επί των ποσών των αμοιβών που αναγράφονται επί των αποδείξεων παροχής δικηγορικών υπηρεσιών υπολογίζεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 58, προκαταβλητέος φόρος με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό αυτών, ο οποίος αποδίδεται από το δικηγόρο με την υποβολή δήλωσης στην δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική του έδρα. Δεν υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος επί των αμοιβών για παραστάσεις καθώς και για κάθε άλλη νομική υπηρεσία που παρέχουν δικηγόροι οι οποίοι συνδέονται με τον εντολέα τους με σύμβαση έμμισθης εντολής και αμείβονται με πάγια αντιμισθία.
β) Ομοίως, δεν υπολογίζεται και δεν αποδίδεται προκαταβλητέος φόρος στις περιπτώσεις που ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58.
γ) Κάθε δικηγορικός σύλλογος ή ταμείο συνεργασίας ή διανεμητικός λογαριασμός οποιασδήποτε νομικής μορφής, υποχρεούται να παρακρατεί φόρο εισοδήματος με συντελεστή δεκαπέντε" τοις εκατό (15%) επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλει ως μέρισμα σε δικηγόρο.
δ) Για την απόδοση του προκαταβλητέου φόρου, καθώς και του φόρου που παρακρατήθηκε σύμφωνα με τις προηγούμενες περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 59.
έ) Αν με την έγγραφη συμφωνία περί αμοιβής για την παροχή των δικηγορικών  υπηρεσιών η αμοιβή ή το ύψος της συναρτάται με το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, κατά την απόδοση του προκαταβλητέου φόρου υποβάλλονται και τα στοιχεία που αποδεικνύουν το ύψος της αμοιβής, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της κατωτέρω υποπαραγράφου η΄.
στ) Μέχρι την 20η ήμερα του μηνός Φεβρουάριου κάθε έτους ο δικηγόρος υποχρεούται να υποβάλλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική του έδρα, κατάσταση των έγγραφων συμφωνιών που έχει συνάψει με τους εντολείς του κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. του κάθε εντολέα του, η δικηγορική υπηρεσία που παρασχέθηκε και η συμφωνηθείσα αμοιβή.
ζ) Οι δικηγορικοί σύλλογοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική του έδρα μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, κατάσταση των γραμματίων προκαταβολής ανά δικηγόρο, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του κάθε εντολέα του καθώς και η δικηγορική υπηρεσία την οποία αφορά η προκαταβολή και το ποσό αναφοράς επί του οποίου υπολογίστηκε αυτή. Την ευθύνη για την υποβολή αυτή φέρει ο πρόεδρος του οικείου δικηγορικού συλλόγου.
η) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου, και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων και το περιεχόμενο αυτών καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.»
β. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α' έως και ε' έχουν εφαρμογή από 1.7.2011.  »
Όπως γίνεται αντιληπτό οι αλλαγές που έγιναν βελτίωσαν την αρχική ρύθμιση χωρίς όμως αυτό να σημαίνει  ότι και η τρέχουσα  διατύπωση της διάταξης  είναι αποδεκτή από τον κλάδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής σημεία:
-    Η παρακράτηση και προκαταβολή  του φόρου 15% προβλέπεται να γίνεται επί της ακαθάριστης αμοιβής που θα αναγράφεται στην α.π.υ. ενώ μέχρι τώρα γινόταν επί της ελαχίστης νόμιμης αμοιβής και μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων
-    Θα παρακρατείται εφεξής φόρος 15% επί των αποδιδομένων μερισμάτων του ταμείου συνεργασίας .
-    Ο φόρος δεν θα παρακρατείται και αποδίδεται από τον δικηγορικό σύλλογο όπως γίνεται μέχρι σήμερα αλλά από τον ίδιο τον δικηγόρο.
-    Δημιουργούνται  ερμηνευτικά ζητήματα όσον αφορά τη διατύπωση των περιπτώσεων  στ και ζ  με σοβαρές πρακτικές συνέπειες  στο ζήτημα των εγγράφων συμφωνιών με τους εντολείς.
Κατόπιν όλων αυτών  η Ολομέλεια θεώρησε την διάταξη, και στην τωρινή της διατύπωση, απαράδεκτη για τους δικηγόρους, ενταγμένη στην όλη αντιδικηγορική πολιτική που παγίως ακολουθεί η Κυβέρνηση. Απαιτεί την απόσυρση της διάταξης αυτής και την αντικατάστασή της με την εξής:
« Επί των νομίμων αμοιβών που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής του άρθρου 96 του Κώδικα περί δικηγόρων, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3919/2011, υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος με συντελεστή 15% , ο οποίος παρακρατείται από τον οικείο Δικηγορικό  Σύλλογο και αποδίδεται απ’αυτόν στην  αρμόδια ΔΟΥ. Δεν υπολογίζεται και δεν παρακρατείται προκαταβλητέος φόρος επί των γραμματίων προκαταβολής που εκδίδονται για την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων από δικηγόρους που συνδέονται με τον εντολέα τους με σύμβαση έμμισθης εντολής και αμείβονται με πάγια αντιμισθία»
Τέλος, σε ένδειξη διαμαρτυρίας και προς άσκηση πίεσης, αποφασίστηκε  αποχή από τα δικαστήρια και από συμβόλαια από την Πέμπτη 17.3.2011 μέχρι και την Τρίτη 22.3.2011 που συζητείται το σχέδιο νόμου στη Βουλή και η μετάβαση του Προεδρείου της Ολομέλειας στη Βουλή προκειμένου να συναντηθεί με τους αρμόδιους Υπουργούς.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γιάννης  Γ.  Βραδής.