Δυνατότητα άσκησης στα Δικαστήρια θεσπίζεται με την Ν.3910/2011 που προσθέτει στον κώδικα Δικηγόρων την εξής διάταξη :
«5. Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι μηνών,μπορεί να γίνει στο πολιτικό και διοικητικό Εφετείο ή Πρωτοδικείο ή στην αντίστοιχη Εισαγγελία της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένος ο ασκούμενος. Ο αριθμός των ασκουμένων, η κατανομή αυτών σε τμήματα και η εξειδίκευση των καθηκόντων που θα επιτελούν, καθορίζονται από τα όργανα διοίκησης του Εφετείου, Πρωτοδικείου ή της Εισαγγελίας, μετά από γνώμη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Ο ασκούμενος λαμβάνει αμοιβή που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.»