Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διά του Προέδρου του Γιάννη Αδαμόπουλου και οι Δικηγόροι Αθηνών Αντώνιος Αργυρός και Ευστάθιος Μπακάλης κατέθεσαν

στις 14-6-2011 την υπ' αριθμ. 5442/13-6-2011 Τριτανακοπή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αιτούμενοι την ακύρωση και εξαφάνιση της υπ' αριθμ. 909/2011 απόφασης του Β' τμήματος του ΣτΕ, η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την από 5-7-2010 Αίτηση Ακύρωσης του Δικηγόρου Αθηνών κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλου κατά της υπ' αριθμ. ΠΟΛ 1100/24-6-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με την επιβολή Φ.Π.Α. στην παροχή των δικηγορικών υπηρεσιών. Διά της τριτανακοπτόμενης απόφασης το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτό πως η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί κατά το μέρος που θεσπίζει απαλλαγή των αμειβόμενων με πάγια αντιμισθία δικηγόρων από την επιβολή Φ.Π.Α. για τις σχετικές αμοιβές τους, ενώ περαιτέρω κρίθηκε ότι το υπόλοιπο τμήμα της ως άνω πράξης - κατά το μέρος που αναφέρεται στην υπαγωγή των δικηγορικών υπηρεσιών σε καθεστώς Φ.Π.Α. με συντελεστή 23% - στερείται εκτελεστότητας και, ως εκ τούτου, είναι απρόσβλητο.

Μέσω της άσκησης του προαναφερθέντος ενδίκου μέσου ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και οι λοιποί αιτούντες επιδιώκουν, ως έχοντες άμεσο έννομο συμφέρον, την εξαφάνιση της προσβαλλόμενης απόφασης και την εισαγωγή της υπόθεσης προς συζήτηση ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης σπουδαιότητάς της καθώς πρόκειται για ζήτημα γενικότερης σημασίας που αφορά την ολότητα της δικηγορικής κοινότητας σε βάρος της οποίας επέρχονται μεγάλα οικονομικά βάρη.

Η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας εκκινεί από τη διαπίστωση πως η επιβολή Φ.Π.Α. στην παροχή δικηγορικών υπηρεσιών υποβιβάζει στην πραγματικότητα τις τελευταίες στην κατηγορία της κοινής οικονομικής δραστηριότητας που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους. Όμως, η φύση της δικηγορίας ως δημόσιου λειτουργήματος και η ιδιότητα του Δικηγόρου ως συλλειτουργού στην απονομή της Δικαιοσύνης, καθώς και η αναγκαιότητα προάσπισης του δικαιώματος των πολιτών να προσφεύγουν στα Δικαστήρια - δικαιώματος που δεν μπορεί να ασκηθεί κατά τρόπο πλήρη και αποτελεσματικό παρά μόνο διά της παράστασής τους με Δικηγόρο - είναι πλήρως ασύμβατες με την επιβολή Φ.Π.Α. και για το λόγο αυτό η προσβαλλόμενη πράξη καθίσταται ακυρωτέα.

Εναπόκειται πλέον στην ανεξάρτητη Δικαιοσύνη να αποφασίσει επί του εν λόγω ζητήματος με γνώμονα τις συνταγματικές και νομολογιακές παραδοχές αλλά και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, αποκαθιστώντας το ρόλο του Δικηγόρου ως άμισθου δημόσιου λειτουργού και συλλειτουργού στην απονομή της Δικαιοσύνης και αποτρέποντας την εμπορευματοποίηση του λειτουργήματός μας.

Από το Γραφείο Τύπου του ΔΣΑ