Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 21 του Ν. 4055/2012, επιλύεται ένα ζήτημα διαχρονικού δικαίου που είχε δημιουργηθεί από την διατύπωση του άρθρου 72 παρ. 14 ν. 3994/2011. Με τη νέα διάταξη ορίζεται ρητώς ότι για τις καταψηφιστικές αγωγές που ασκήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3994/2011 (27-7-2011) και μετατράπηκαν εν μέρει ή καθ’ ολοκληρίαν σε αναγνωριστικές μετά την έναρξη ισχύος αυτού, δεν οφείλεται δικαστικό ένσημο για το αναγνωριστικό αίτημα.
ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ