Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τεύχος L 49/20-2-2015) ο Εκτελεστικός Κανονισμός (EE) 2015/228 της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 2015 για την αντικατάσταση των παραρτημάτων I έως VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής.
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ