Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τεύχος L 54/25-2-2015) ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (EE) 2015/281 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την αντικατάσταση των παραρτημάτων I και II του κανονισμού (EE) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ