Με το Προεδρικό Διάταγμα 28/2015 (ΦΕΚ Α' 34/23-03-2015) κωδικοποιούνται σε ένα ενιαίο κείμενο όλες οι σχετικές διατάξεις για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΡΑΔΗΣ                           ΘΕΟΔΩΡΑ  ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ

Πατήστε εδώ