Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο Ν.4393/2016 ΦΕΚ Α΄ 106/06-06-2016 «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS] κ.λπ.», ο οποίος στο άρθρο δεύτερο,  παρ. 6α τροποποιεί το άρθρο 39 Ν.4387/2016 (85Α) και προσθέτει νέα παράγραφο 14, με την οποία καταργούνται οι κοινωνικοί πόροι του Ταμείου Νομικών, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο αρθρ. 150 παρ. 1 του Ν.3655/2008 και παρατίθενται ως ακολούθως:

ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
α) Δικαιώματα από δημοσιεύσεις καταστατικών εταιρειών ή τροποποιήσεις αυτών: 0,5% στο ποσό του κεφαλαίου κάθε εμπορικής εταιρείας που συνιστάται εκτός Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
β) Δικαιώματα από μεταγραφές, 1,25‰ στην αξία του αντικειμένου για τη μεταγραφή κάθε πράξης μεταβίβασης ακίνητου ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου από χαριστική αιτία (δωρεές, γονικές παροχές)
γ) Δικαίωμα στις εισπραττόμενες από το Δημόσιο χρηματικές ποινές και μετατροπής ποινών εκ ποσοστού 4,5%
δ) Ποσοστό 20% στο δικαστικό ένσημο
ε) 10% επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων
στ) Δικαιώματα σε συμβολαιογραφικές πράξεις πλην εκείνων που αφορούν μεταβιβάσεις ακίνητων από επαχθή αιτία σε ποσοστά 1,3%, 0,325%, 0,65% κατά περίπτωση, στην αξία του αντικειμένου κάθε σύμβασης
ζ) Δικαιώματα στις μεταβιβάσεις ακινήτων που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. αρ. 36 ν.3492/2006 σε ποσοστό 4% επί του φόρου
 
Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών
α) Δικαίωμα 1,25% στις χρηματικές ποινές
 
Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών Κλάδος Ασθένειας
α) 1% στο Κεφάλαιο που αναγράφεται στα καταστατικά εταιρειών
β) 20% στο δικαστικό ένσημο
γ) 027% στις χρηματικές ποινές
 
Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιά Κλάδος Ασθένειας
α) 0,13% για χρηματικές ποινές
β) 20% στο δικαστικό ένσημο
 
Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης Κλάδος Ασθένειας
α) 0,13% για χρηματικές ποινές
 
 
        
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από τη Δευτέρα 06.06.2016.