Από 21 Ιουνίου 2016 ,ισχύει το πλαίσιο που αποφασίστηκε στην από 3.6.2016 Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων . Διευκρινιστικά όσον αφορά τις ποινικές υποθέσεις θα εκδικάζονται όλες πλην των φορολογικών ,τελωνειακών και κοινωνικοασφαλιστικών υποθέσεων. Για τις άνω υποθέσεις που εξαιρούνται (φορολογικές ,τελωνειακές και κοινωνικοασφαλιστικές)  θα εκδικάζονται μόνο όσες έχει συμπληρωθεί 6ετία από το χρόνο τελέσεως σε α’ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό .