Στα πλαίσια της στοχευμένης αποχής μέχρι την 15/09/2016 σας ενημερώνουμε συμπληρωματικά και διευκρινιστικά τα εξής :
1.    Όσα αφορά στην εκδίκαση των πταισματικών παραβάσεων απέχουμε από την εκδίκαση των πταισμάτων εφόσον δεν έχει παρέλθει έτος από την τέλεση της πράξης εξαιρουμένων μόνο των πταισματικών παραβάσεων μεταξύ ιδιωτών.
2.    Όσο αφορά στις υποθέσεις των τραπεζών ,παραμφερών πιστωτικών οργανισμών και εισπρακτικών εταιρειών,διευκρινίζουμε τα εξής :
  Η έννοια της ανακοίνωσης  της Συντονιστικής Επιτροπής που υιοθετεί και το ΔΣ είναι ότι η αποχή των δικηγόρων αφορά μόνο στις περιπτώσεις της εν εξελίξει αναγκαστικής εκτέλεσης  και ως εκ τούτου απέχουμε μόνο στις περιπτώσεις συζήτησης ένδικου μέσου ή βοηθήματος  εφόσον υπάρχει προσωρινή διαταγή ή απόφαση που απαγορεύει την αναγκαστική εκτέλεση