Με το άρθρο 47  Ν.4446/2016, (ΦΕΚ Ά 240) ορίζεται ότι οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας διαβιβάζονται απευθείας  στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων
(ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) από την  διοίκηση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Κατά την
παραλαβή και τον έλεγχο των ανωτέρω αιτήσεων διαπιστώνονται ελλείψεις ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών που συνοδεύουν αυτές, όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ 98535 (ΦΕΚ Β 3578/2014).
Η πληρότητα των δικαιολογητικών που κατατίθενται  θα πρέπει να ελέγχεται από το αρμόδιο τμήμα του Δικαστηρίου πριν την διαβίβασή τους στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για εκκαθάριση. Στην περίπτωση που αποσταλεί αίτηση με ελλιπή δικαιολογητικά αυτή θα επιστρέφεται στο αρμόδιο δικαστήριο.

Επιπλέον έχει διαπιστωθεί ότι από κάποιες Γραμματείες Δικαστηρίων
διαβιβάζονται πολλές αιτήσεις,διαφόρων δικηγόρων, με ένα και μόνο
διαβιβαστικό, γεγονός  που καθιστά αδύνατη την παρακολούθηση της πορείας εκάστης αίτησης, τόσο από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ, όσο και από τον ενδιαφερόμενο δικηγόρο.
   Για το λόγο αυτό, οι προς κατάθεση αιτήσεις πρέπει να λαμβάνουν έναν
αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος θα είναι ταυτάριθμος με αυτόν του διαβιβαστικού που θα αποστέλλεται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Στην περίπτωση που διαβιβάζεται αίτηση με ημερομηνία τρέχοντος έτους, αλλά έχει πρωτόκολλο παρελθόντος έτους, θα προστεθεί στον αριθμό πρωτοκόλλου και το έτος πρωτοκόλλησης.

Τέλος προκειμένου να διασφαλιστούν τα έσοδα του Ταμείου, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα αρμόδια
τμήματα των δικαστικών υπηρεσιών κατά την παραλαβή των εν λόγω αιτήσεων,πρέπει να ελέγχουν αν έχει επικολληθεί
σε αυτές η υποχρεωτική εισφορά των 3€ (μεγαρόσημο), που προβλέπεται με το άρθρο 10 του ν.δ. 1017/1971, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την περ. ε, παρ. 2 του αρθρ. 42 του ν.4446/2016 (ΦΕΚ Ά 240).

Εσωτερική διανομή:

1.    Τμήμα Δαπανών

2.    ΦΧΑ

Ακριβές αντίγραφο

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος

Τμήματος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΟΥΣΑΛΑΣ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ