Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας με έκπληξη   πληροφορήθηκε  πρόσφατα ότι η εταιρία σας,  με την από 13.1.2017 απόφαση του Δ.Σ. αυτής, προκειμένου να έχετε νομική κάλυψη ,  απεφάσισε να αναθέσει με σύμβαση έργου, σε ένα δικηγόρο, το έργο του νομικού συμβούλου της εταιρίας, με διάρκεια ενός έτους.

 Η έκπληξη συνίσταται εις το ότι ουδεμία ενημέρωση έγινε του Συλλόγου μας, ως καθ’ ύλην αρμόδιου φορέα, για τις προθέσεις σας, προκειμένου να ενημερώσουμε με την σειρά μας τα μέλη μας, αν και ζητείτε να προσλάβετε  δικηγόρο – μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας. Μία δημόσια πρόσκληση όπως η δική σας που αναζητά μέλος ενός  φορέα, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου όπως είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος , πρέπει να γνωστοποιείται πρωτίστως στον φορέα αυτό.

 Απότοκο τούτου είναι να έχουν ήδη δημιουργηθεί μεταξύ των μελών μας ποικίλα αρνητικά σχόλια για την διαφάνεια και την αντικειμενικότητητα της όλης διαδικασίας. Πολλώ μάλλον που η εταιρία σας είναι δημοτική επιχείρηση και όχι αμιγώς ιδιωτική εταιρία.

 Κατόπιν τούτου, εκφράζοντες την έντονη δυσφορία και διαμαρτυρία του Συλλόγου μας,  παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σε ποιες εφημερίδες δημοσιεύσατε την σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση που εκδώσατε και για ποιο χρονικό διάστημα.

 
                                             Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.Κ.

                                            ΓΙΑΝΝΗΣ   Γ.   ΒΡΑΔΗΣ