ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ Κ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων ισχύουν και τα εξής:


 
« ΝΟΜΟΣ 4389/2016 Άρθρο 158

 Η παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4042/2012, όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 7 του άρθρου 84 του ν. 4316/ 2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 «5. Στο άρθρο 10 της κ.υ.α. με αριθμό Η.Π. 50910/ 2727/2003 (Β` 1909) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 «3. Προς το σκοπό άμεσης παύσης της λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων που εξακολουθούν να λειτουργούν σε Διαχειριστικές Ενότητες Περιφερειών, στις οποίες δεν υπάρχει άλλος νόμιμος εν λειτουργία ΧΥΤΑ προβλεπόμενος από τον αντίστοιχο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.ΔΑ.) ούτε νόμιμος εν λειτουργία χώρος αποθήκευσης κατά την παράγραφο η` του άρθρου 2 της κ.υ.α. υπ` αριθμ. 29407/3508/2002 (Β`1572), ο τρόπος διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των δήμων των αντίστοιχων διαχειριστικών ενοτήτων μπορεί, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων και εγκεκριμένων ΠΕ.Σ.Δ.Α., να καθορίζεται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για χρονικό διάστημα έως τρία έτη, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, στην περίπτωση δύο ή περισσότερων εμπλεκομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με κοινή απόφαση των Συντονιστών αυτών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Το χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί έως και δύο έτη πλέον της τριετίας, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο με απόφαση που θα εκδοθεί με την ίδια ακριβώς διαδικασία.

 Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η φέρουσα ικανότητα των εγκαταστάσεων παραλαβής των ΑΣΑ και το συνολικό κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ. Με την απόφαση τίθενται όροι ιδίως για την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης υποδομών που προβλέπονται από το οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α..

 Τα ανωτέρω ισχύουν κατ` αντιστοιχία και για την περίπτωση κατά την οποία εν λειτουργία ΧΥΤΑ έχει κορεστεί ή παύσει με απόφαση του αρμόδιου για τη διαχείρισή του οργάνου.»

*****************************
 Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη  εκδόθηκε η με αριθμό 1972/2017 απόφαση για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Κατερίνης ΠΕ Πιερίας, η οποία είναι η εξής: ( Από : ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΑΠΟΦ 1972/2017: Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κατερίνης ΠΕ Πιερίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. (697037)

 
 Την προσωρινή τελική διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Κατερίνης Π.Ε. Πιερίας στο νομίμως λειτουργούντα ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας κατά παρέκκλιση των εν ισχύ Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

 Η προσωρινή αυτή διαχείριση επιβάλλεται διότι ο ΧΥΤΑ 1ης ΔΕ Πιερίας (ΧΥΤΑ Κατερίνης) έχει κορεστεί και έχει παύσει να λειτουργεί (30 σχετ.), προκειμένου να υλοποιηθούν τα έργα μηχανικής -βιολογικής επεξεργασίας ΠΕ Πιερίας που προβλέπεται από τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και η επέκταση του ΧΥΤΑ 1ης ΔΕ Πιερίας (ΧΥΤΑ Κατερίνης) και να αποτραπεί η τυχόν ενεργοποίηση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.).

 1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης τα αστικά στερεά απόβλητα (Α.Σ.Α.) του Δήμου Κατερίνης ΠΕ Πιερίας θα διατίθενται στο Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας. Το τέλος χρήσης, ανά τόνο, του παραπάνω Χ.Υ.Τ.Α. καθορίζεται με βάση την τιμολογιακή πολιτική του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) του Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας.

 2. Στον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. αποδεκτά θα γίνονται μόνο τα απόβλητα με κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) 20 «Δημοτικά απόβλητα» (υπ` αριθμ. 50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση - Παράρτημα IB) και ειδικότερα τα απόβλητα που μνημονεύονται στην οικεία απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) (29 σχετ.) και στην άδεια λειτουργίας του χώρου υποδοχής.

 3. Για την μεταφορά των παραπάνω αποβλήτων θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη Σύμβαση σε ισχύ προσωρινής διάθεσης αποβλήτων που σύμφωνα με το (26) σχετικό θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα «μηχανισμό ανανέωσης».

 4. Ο Δήμος Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας οφείλει:

 α) Να μεταφέρει τα αστικά στερεά απόβλητά του στις υποδεικνυόμενες στην παρούσα νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις (Χ.Υ.Τ.) και να καταβάλει το τέλος χρήσης.

 β) Να μεριμνήσει λαμβάνοντας μέτρα στην περιοχή ευθύνη του έτσι ώστε να αποτραπεί η τυχόν ανεξέλεγκτη απόρριψη ή η ενεργοποίηση τυχόν Χ.Α.Δ.Α.

 γ) Να εφαρμόζει εντατικά το πρόγραμμα ξεχωριστής συλλογής συσκευασιών στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμβάσεων συνεργασίας με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), προκειμένου να καταστεί εφικτή η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων και εν γένει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (25 σχετ.).

 δ) Να τηρεί αρχείο με παραστατικά στοιχεία της μεταφοράς των αποβλήτων (έντυπα αναγνώρισης, ζυγολόγια κ.λπ.) και να τα υποβάλλουν όταν ζητηθούν από κάθε αρμόδια υπηρεσία.

 ε) Να υποβάλει άμεσα την απαραίτητη τεκμηρίωση (Προγραμματική σύμβαση με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων, βεβαιώσεις περαίωσης έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ κ.λπ.) στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 στ) Να δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες στην περιοχή ευθύνης του και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την εφαρμογή της παρούσας και για την προώθηση των υποδομών που προβλέπονται τον ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ/ΚΜ.

 5. Ο Φορέας Διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας οφείλει:

 α) Να αποδέχεται τα αστικά απόβλητα του Δήμου Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 της παρούσας.

 β) Να ελέγχει τη σύνθεση, το είδος ή την ποιότητα και την ποσότητα των αποβλήτων που μεταφέρει στις εγκαταστάσεις των Χ.Υ.Τ.Α. ο εξυπηρετούμενος Δήμος, ώστε να είναι αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, σύμφωνα με τις αδειοδοτήσεις της εγκατάστασης υποδοχής, ως προς τα κριτήρια αποδοχής και γενικότερα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 γ) Για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων (παραγωγός - συλλογέας - μεταφορέας - παραλήπτης), τα απόβλητα να διακινούνται με «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου», που είναι τριπλότυπα έντυπα με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της (20) σχετικής Εγκυκλίου Υ.Π.Ε.Κ.Α. Το τριπλότυπο έντυπο συμπληρώνεται από τον Δήμο Κατερίνης (παραγωγό ή κάτοχο του αποβλήτου που ξεκινά η φόρτωση). Το στέλεχος Α` επιστρέφει μετά την παραλαβή στον παραγωγό ή τον κάτοχο του αποβλήτου. Το στέλεχος Β` είναι για το αρχείο του συλλέκτη μεταφορέα (εάν είναι επιχείρηση συλλογής - μεταφοράς, αλλιώς για το αρχείο του δήμου) και το στέλεχος Γ παραμένει στον παραλήπτη Φορέα Διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α.

 δ) Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του οικείου ΦοΔΣΑ (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ) σε συνεννόηση με την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ) για την ενημέρωση - επικαιροποίηση του σχετικού φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), ως προς τη δυνατότητα υποδοχής σύμμεικτων ΑΣΑ από περιοχές εκτός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (όπως των Π.Ε. Κατερίνης και Ημαθίας), καθώς στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ρητώς αναγράφεται πως η διαχείριση των ΑΣΑ αφορά τα απόβλητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (37 σχετ.).

 ε) Να μην υπάρξει σε καμία περίπτωση υπέρβαση της συνολικής φέρουσας ικανότητας των εγκαταστάσεων παραλαβής των αποβλήτων (120.000 τόνοι ετησίως), καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος των σχετικών αποφάσεων, και εάν αυτό συμβεί, θα πρέπει να επανεξεταστούν οι εισερχόμενες ποσότητες των ΑΣΑ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό τη διατήρηση του ανωτέρω ορίου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ακολουθηθεί και η διαδικασία τροποποίησης της σχετικής ΑΕΠΟ βάσει του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 καθώς και τροποποίηση της Άδειας Λειτουργίας των εγκαταστάσεων (37 σχετ.).

 στ) Να επανεξεταστεί η εν λόγω απόφαση, σε εύλογο χρονικό διάστημα δύο μηνών από την έναρξη χρήσης και ρύθμισης των παραμέτρων λειτουργίας της ΜΕΑ, λόγω της αλλαγής του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με την εφαρμογή του νέου τρόπου διαχείρισης, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διαλογή, επεξεργασία και κομποστοποίηση των εισερχόμενων ΑΣΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) θα μετατραπεί σταδιακά σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), τηρώντας πλήρως τα αναγραφόμενα στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων, αποτελώντας κατά την άποψή μας πρότυπο οργάνωσης και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Για την ορθή λειτουργία του ανωτέρω σχεδιασμού διαχείρισης με βάση τα νέα δεδομένα, θα πρέπει να υπάρχουν σχετικές πρόνοιες για τα ΑΣΑ που προέρχονται από άλλες περιοχές εκτός ΠΔΜ (37 σχετ.).

 6. Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας οφείλει:

 α) Να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των προβλεπό- μενων από το ΠΕΣΔΑ/ΚΜ έργων, σε συνεργασία με τους Δήμους. Για το λόγο αυτό οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των έργων (τήρηση αναλυτικού αρχείου έργων, επιθεωρήσεις επί τόπου). Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση έγκρισης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ/ΚΜ.

 β) Να δώσει άμεση προτεραιότητα στην υλοποίηση των έργων προεπεξεργασίας αποβλήτων και των προγραμμάτων ΔσΠ.

 γ) Να μεριμνήσει για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ισχύ του παρόντος. Στη σύμβαση θα αναφέρονται ρητά το τέλος χρήσης.

 δ) Γ ια τη μεταφορά των ΑΣΑ προς ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει μόνιμος Σ.Μ.Α. στα όρια του Δήμου Κατερίνης, όπως αυτός προβλέπεται στην υπό έγκριση κατατεθείσα από το ΦΟΔΣΑ μελέτη του ΠΕΣΔΑ. Η χωροθέτηση του ΣΜΑ να γίνει βάσει του συνολικού σχεδιασμού που προβλέπει το σχέδιο του ΠΕΣΔΑ και με κριτήριο ότι ο Σ.Μ.Α. θα χρησιμοποιείται, εν γένει, για μεταφορά αποβλήτων σε εγκαταστάσεις μεγαλύτερες των 15 km (35 σχετ.).

 ε) Παράλληλα με τη μεταφορά των ΑΣΑ να προωθηθούν άμεσα τα προβλεπόμενα έργα του σχεδίου ΠΕΣΔΑ ήτοι, η υλοποίηση των πράσινων σημείων με παράλληλη προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Κατερίνης, υλοποίηση της ΜΕΒΑ (Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων) ΠΕ Πιερίας καθώς και συνεργασίες με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς ΦΟΔΣΑ και Δήμο Κατερίνης, έχοντας υπόψη και την παράγραφο V της υπ`αρ. 639/22-12-05 Απόφαση Γ.Γ. Π.Κ.Μ. «Έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (35 σχετ.).

 στ)Σε περίπτωση υπέρβασης της συμβατικής ποσότητας ΑΣΑ, εφόσον αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από το ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, ο ΦΟΔΣΑ να οδηγεί την πλε- ονάζουσα ποσότητα σε άλλο ΧΥΤΑ εντός ΠΚΜ, βάσει της εγγύτητας και της φέρουσας ικανότητας του ΧΥΤΑ υποδοχής, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα και έγκριση της αδειοδοτούσας αρχής (35 σχετ.).

 ζ) Να μεριμνήσει ώστε να κλείσει άμεσα ο ΧΥΤΑ Κατερίνης και να αρχίσουν τα έργα κατασκευής του νέου κυττάρου (35 σχετ.).

 η) Να υποβάλει εμπρόθεσμα αίτημα για την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος παρούσας απόφασης όπως προβλέπεται και στο αρ.158, παρ.5 του ν. 4389/2016, σε περίπτωση που ο χρόνος δεν είναι επαρκής για την ολοκλήρωση των έργων που προβλέπονται από τον ΠΕΣΔΑ/ΚΜ.

 7. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμογής της παρούσας απόφασης, καταλογίζονται ποινικές, αστικές ή διοικητικές ευθύνες στον υπεύθυνο για την μη εφαρμογή της φορέα, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 8. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται μέχρι την έναρξη λειτουργίας των υποδομών διαχείρισης που προβλέπονται στον ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας για την εξυπηρέτηση του εν θέματι Δήμου ή, κατά μέγιστο έως 10-8-2017.

 Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ 13-7-2010).

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 2017

 Οι Ασκούντες καθήκοντα Γενικού
 Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 Ηπείρου - Μακεδονίας - Θράκης Δυτικής Μακεδονίας

 ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ.»

Η νομική αυτή μελέτη συνετάγη από τον συνάδελφο κ. Άγγελο Σπίγγο ως εκπρόσωπο Ομάδας Ενεργών Πολιτών.