πηγη: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ και ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Στον νέο νόμο περιέχονται,διατάξεις για τα εξής θέματα δικηγορικού ενδιαφέροντος:

Α. Νομική Βοήθεια.
1. Προβλέπεται η μετάθεση του χρόνου έκδοσης του προσήκοντος φορολογικού στοιχείου από τους συμμετέχοντες δικηγόρους, από τον χρόνο διενέργειας της δικαστικής παράστασης που ίσχυε μέχρι σήμερα, στον χρόνο είσπραξης, ήτοι μετά την εκκαθάριση και πριν την εξόφληση. Το φορολογικό στοιχείο θα καταχωρείται ηλεκτρονικά στο portal.olomeleia.gr. (βλ. άρθρο 27 παρ. 4)

Με τον τρόπο αυτόν οι δικηγόροι δεν θα επιβαρύνονται πλέον με την καταβολή ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών, πριν την είσπραξη της οφειλόμενης αμοιβής.

2. Κατοχυρώνεται η παροχή πρόσθετης αποζημίωσης σε ποινικές δίκες μακράς διάρκειας (βλ. άρθρο 27 παρ. 3).
Η καταβολή της πρόσθετης αποζημίωσης θα γίνεται από το ΤΑΧΔΙΚ όπως συμβαίνει και για τις υπόλοιπες αμοιβές στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών νομικής βοήθειας -και όχι εξωδικαστικά από το ΝΣΚ, όπως μέχρι τώρα γινόταν-.

3. Προβλέπεται η παροχή νομικής βοήθειας σε υποθέσεις συναινετικού διαζυγίου. (βλ. άρθρο 27 παρ. 2)

Υπενθυμίζεται ότι μετά την υπαγωγή των υποθέσεων συναινετικού διαζυγίου στους συμβολαιογράφους δεν ήταν κατά νόμο δυνατή η παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος.
Πατήστε εδώ για ΦΕΚ ν. 4596/2019