Σύμφωνα με το αριθ. 20/2018 πρακτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο, εγκρίθηκε η τροποποίηση του κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύθηκε στις 29-1-2019 (ΦΕΚ 141, τεύχος δεύτερο]. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 1 παρ. 3 (β) «Αρμοδιότητες τμημάτων (αα) Τμήμα Ενδίκων Μέσων, προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που ορίζει ότι: «Η συναλλαγή με το κοινό για την κατάθεση και παραλαβή δικογράφων από το τμήμα Ενδίκων Μέσων και Βοηθημάτων θα πραγματοποιείται από τις 07.30 έως τις 13.30. Η προσθήκη αυτή κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και δεν δημιουργεί προβλήματα στο κοινό, εφόσον είναι πλέον δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση των δικογράφων».
Προς το σκοπό αυτό, ζητούμε να ενημερώσετε τα μέλη του Συλλόγου σας για τα καινούργια δεδομένα, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η μεταξύ μας συνεργασία.