Αριθμός 56/2020

Αφού λάβαμε υπόψη τη με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.21159 από 27-3-2020
ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας - Δικαιοσύνης, με την οποία τροποποιείται η υπ' αρίθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.17334 ΚΥΑ (ΦΕΚ 833Β/12-3-2020)
 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020 και τις ανάγκες της υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Κέρκυρας, ορίζεται με την επιφύλαξη νεότερης Πράξης, ότι:

Κατά το χρονικό διάστημα από την 28η Μαρτίου 2020 έως και την 10η Απριλίου 2020 δεν θα εκδικαστούν: α) οι πολιτικές υποθέσεις, που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση β) οι υποθέσεις του Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου γ) δεν θα λάβει χώρα η έναρξη της συνόδου του ΜΟΔ, ενόψει αναβολής εκδίκασης της προσδιοριζόμενης υπόθεσης κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 παρ.2 δ' και γ' της άνω ΚΥΑ.

Η κλήρωση των ασφαλιστικών θα λάβει χώρα κανονικά και τα αδικήματα που υπάγονται στην αυτόφωρη διαδικασία θα εκδικάζονται, εφόσον αφορούν κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ως προς την λειτουργία της Γραμματείας του Πρωτοδικείου, αυτή αναστέλλεται απολύτως και ειδικότερα:

α) το Τμήμα Κατάθεσης δικογράφων, είτε ενώπιον του Πολυμελούς, είτε ενώπιον του Μονομελούς δεν θα δέχεται καμία κατάθεση οποιουδήποτε είδους δικογράφου, προτάσεων κλπ. (χωρίς εξαίρεση σχετικά με την εφαρμογή του νόμου περί διαμεσολάβησης), εκτός αποκλειστικά και μόνο από την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και μόνο σε περίπτωση που η αίτηση συνοδεύεται από αίτημα προσωρινής διαταγής, η οποία θα λαβαίνει χώρα χωρίς κλήτευση του αντιδίκου, ενώ σε όσες υποθέσεις έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή έως τη συζήτηση της υπόθεσης, αυτή θα παραταθεί οίκοθεν από τον στον Πρόεδρο Υπηρεσίας έως και την έκδοση απόφασης.

Οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων νέας τακτικής πολυμελούς και μονομελούς (100 ημέρες) καθώς και οι προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης-αντίκρουσης (115 ημέρες), εφόσον λήγουν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής παρατείνονται ισάριθμες ημέρες από τη λήξη του διαστήματος της αναστολής.

β) το Τμήμα Πιστοποιητικών Διαθηκών - Σωματείων - Εταιρικών θα εκδίδει πιστοποιητικά που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και μόνο μετά την αιτιολόγηση της αίτησης ενόψει κατεπείγοντος, εφόσον κριθεί το έννομο συμφέρον και

γ) το Τμήμα Δημοσίευσης Πολιτικών Αποφάσεων θα λειτουργεί κανονικά για τη δημοσίευση, ενώ όπου χρειάζονται αντίγραφα αποφάσεων αυτά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά κατόπιν σχετικού επίσης ηλεκτρονικού αιτήματος (το οποίο θα περιλαμβάνει τα δέουσες διατυπώσεις) με χρήση μεγαρόσημων σε μορφή e - Παραβόλου. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική διακίνηση οι ώρες χορήγησης αντιγράφων περιορίζονται στο διάστημα από 09.00 έως 13.00, αφού προηγουμένως έχει διατυπωθεί τηλεφωνικό αίτημα. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της περιφερείας του Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω θα ισχύσουν και σε περίπτωση παράτασης των μέτρων ασφαλείας, με σχετική Υπουργική Απόφαση.

ΚΕΡΚΥΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Ευανθία- Ευαγγελία-Δαρκούδη