Λαμβανομένων υπόψη:
α) της υποχρέωσης για τήρηση των μέτρων που προβλέφθηκαν στο από 24-4-2020 πρακτικό της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας για λοιμοξιωγόνους παράγοντες λόγω της πανδημίας του ιού Sars CoV2, και δη αυτών που αφορούν: τον, εντός των αιθουσών και των εν γένει περίκλειστων χώρων, ανώτατο αριθμό εισερχομένων, δηλαδή 1 άτομο ανά 10 τ.μ. και την τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των προσώπων, και
β) του γεγονότος ότι το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας διαθέτει μόνο μία αίθουσα ακροατηρίου στον δεύτερο όροφο
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
ότι προς αποφυγή συνωστισμού και προς διαφύλαξη της δημόσιας υγείας των παρευρισκομένων (Ειρηνοδικών, Γραμματέων, πληρεξουσίων Δικηγόρων, διαδίκων), θα ισχύσουν τα κάτωθι:
 
Α) Το πινάκιο της δικασίμου της 9ης Ιουνίου 2020 χωρίζεται ως εξής:
 
Από 09.00 έως 09.10 θα κριθούν τα αιτήματα αναβολής των υποθέσεων που δικάζονται κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ για τη νέα εκουσία δικαιοδοσία, καθώς και οι δηλώσεις παραίτησης από δικόγραφο και συμβιβασμοί ενώ παρακαλούνται οι συνήγοροι να προσέλθουν την ίδια ώρα προς ενημέρωση του Δικαστηρίου για πιθανές ματαιώσεις.
 
Από 09:10 έως 09:45 θα συζητηθούν οι υποθέσεις που δικάζονται κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ για τη νέα εκουσία δικαιοδοσία.
Από τις 09:45 έως τις 10:00 θα κριθούν τα αιτήματα αναβολής των υποθέσεων της ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με το ν. 3869/2010, όπως κατά καιρούς έχει ισχύσει, με αύξοντα αριθμό πινακίου από 1-17, καθώς και οι δηλώσεις παραίτησης από δικόγραφο και συμβιβασμοί ενώ παρακαλούνται οι συνήγοροι να προσέλθουν την ίδια ώρα προς ενημέρωση του Δικαστηρίου για πιθανές ματαιώσεις.
Από 10:00 έως 10:15 τα αιτήματα αναβολής των υποθέσεων της ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με το ν. 3869/2010, όπως κατά καιρούς έχει ισχύσει, με αύξοντα αριθμό πινακίου από 18-32, καθώς και οι δηλώσεις παραίτησης από δικόγραφο και συμβιβασμοί, ενώ παρακαλούνται οι συνήγοροι να προσέλθουν την ίδια ώρα προς ενημέρωση του Δικαστηρίου για πιθανές ματαιώσεις.
Από 10.15 έως 10.20 θα συζητηθούν οι υποθέσεις εξ εγγράφων ανεξαρτήτως αριθμού πινακίου.
Από 10:20 έως 12:30 θα συζητηθούν οι υποθέσεις της ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με το ν. 3869/2010, όπως κατά καιρούς έχει ισχύσει, με αύξοντα αριθμό πινακίου από 1-17, με πάσα επιφύλαξη καθώς θα κριθεί εκ νέου το εν λόγω ωράριο, αυθημερόν, σε περίπτωση που κατόπιν των ανωτέρω είναι αρκετά μειωμένος ο εναπομείνας αριθμός των υποθέσεων.
Από 12:30 έως 15:00 θα συζητηθούν οι υποθέσεις της ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με το ν. 3869/2010, όπως κατά καιρούς έχει ισχύσει, με αύξοντα αριθμό πινακίου από 18-32, με πάσα επιφύλαξη καθώς θα κριθεί εκ νέου το εν λόγω ωράριο, αυθημερόν, σε περίπτωση που κατόπιν των ανωτέρω είναι αρκετά μειωμένος ο εναπομείνας αριθμός των υποθέσεων.
Β) Εντός της αίθουσας του ακροατηρίου θα παραμένουν μόνο τα πρόσωπα που μετέχουν στην υπόθεση που εκδικάζεται κάθε φορά και στην αμέσως επόμενη από αυτήν. Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις θα πρέπει να αναμένουν πέριξ του κτιρίου όπου στεγάζεται το Ειρηνοδικείο και να προσέρχονται στο ακροατήριο όταν έλθει η σειρά της υπόθεσης τους.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη δεδομένη κατανόηση σας.

Κέρκυρα, 05-06-2020
Η Ειρηνοδίκης έδρας του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας
Αικατερίνη Βουκουβάλα
Δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ'τάξης