Προκειμένου να αττοσυμφορηθούν οι χώροι του «Γενικού Αρχείου» του Πρωτοδικείου Αθηνών (επί της οδού Κυρ. Λουκάρεως 14, 4° υπόγειο), σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 10 εδ. α' ΚΠολΔ («Μετά την περάτωση της δίκης οι διάδικοι οφείλουν να αναλάβουν όλα τα σχετικά έγγραφα τους»), παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων όπως μεριμνήσουν για την παραλαβή των σχετικών τους στις αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν κατά τα έτη 2020 και 2021, το αρνότερο έως τις 31.01.2023.