Ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (πρώην Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών) συστήθηκε με το Ν. 3655/2008, και συστεγάσθηκε με τον Τομέα Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών (πρώην Ταμείο Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών).

Συγχωνεύθηκαν τμήματα των δύο πρώην Ταμείων (Λογιστήριο, Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου). Παραταύτα, η διαχείριση αφορά σε δύο διαφορετικούς Τομείς, με διαφορετικούς οργανισμούς, λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, διαφορετικούς ισολογισμούς-απολογισμούς, προϋπολογισμούς, διαφορετικής φύσης αντικείμενα εργασίας, κ.λ.π.

Το πρώην Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών λειτουργούσε με ένα μόνο υπολογιστή και σχεδόν η πλειοψηφία των εργασιών γίνονταν με χειρόγραφες καταστάσεις και αρχεία, ενώ το πρώην Ταμείο Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών ήταν μηχανογραφημένο, στο μεγαλύτερο μέρος του.
Η διοίκηση του πρώην Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών, πλέον της βαρύνουσας σημασίας που είχε δώσει στη μηχανογράφηση του Ταμείου, φρόντισε να πάρει απόφαση και να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διάθεση προσωπικού, με εργασιακή σχέση (stage). Δεν είχαν γίνει οι ανάλογες ενέργειες από την τότε Διοίκηση του πρώην Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών. Με την ενοποίηση ο μεγάλος όγκος εργασίας του Τ.Υ.Δ.Ε. διεκπεραιώθηκε από το προσωπικό του Τ.Π.Δ.Ε. με σχέση εργασίας stage.

Με τη συνδρομή του Προέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και των εκάστοτε Προέδρων της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών –με την ενοποίηση- ο Τ.Υ.Δ.Ε. μηχανογραφήθηκε σε μεγάλο βαθμό και κάθε υπάλληλος διαθέτει σήμερα στο γραφείο του ηλεκτρονικό υπολογιστή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρόσβαση στο διαδίκτυο, δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας, τόσο μεταξύ των τερματικών του Τομέα, όσο και με τον Τ.Α.Ν. μέσω σύνδεσης με τον κεντρικό διακομιστή (server) του.

Ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού και των δύο Τομέων συνταξιοδοτήθηκε και επιπλέον καταργήθηκε ο θεσμός της εργασιακής σχέσης stage, στερώντας ένα σημαντικό αριθμό προσωπικού από τον Τ.Υ.Δ.Ε.-Τ.Π.Δ.Ε.

Έγινε μείωση οργανικών θέσεων, με την ενοποίηση, καθώς καταργήθηκαν οι οργανικές μονάδες που είχαν αρμοδιότητες ανάλογες με εκείνες που ασκούν οι ενιαίες υπηρεσιακές μονάδες του Ε.Τ.Α.Α. (άρθρο 34, παρ. 1, Ν.3655/2008).

Επιπλέον με την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου, καταργήθηκαν και οι όποιες κενές οργανικές θέσεις δεν είχαν πληρωθεί μέχρι την ψήφιση του, τόσο για τον Τ.Υ.Δ.Ε., όσο και για τον Τ.Π.Δ.Ε.

Μία σημαντική βοήθεια για τον Τ.Υ.Δ.Ε. ήταν η διάθεση πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών των Τ.Ε.Ι., το ζήτημα αυτό ουδέποτε τελεσφόρησε.
Σημειώνεται ακόμη ότι στο πρώην Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών δεν υπήρχαν  θέσεις γιατρών και φαρμακοποιών, καθώς δεν είχαν προβλεφθεί οι θέσεις στον οργανισμό.

Ο συνολικός αριθμός του υπηρετούντος προσωπικού και των δύο Τομέων (Τ.Υ.Δ.Ε. & Τ.Π.Δ.Ε.), σήμερα, είναι 15 (συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή και των Προϊστάμενων Τμημάτων). Από τον Ιούνιο του 2011 ο αριθμός αυτός μειώθηκε στους 11, καθώς 4 υπάλληλοι βρίσκονται σε άδεια μεγάλης διάρκειας (λοχείας, ανατροφής τέκνων).
Ο συνολικός αριθμός ασφαλισμένων του Τ.Υ.Δ.Ε. είναι:
Εν ενεργεία ασφαλισμένοι:    14.573
Συνταξιούχοι:                       2.028
Έμμεσα μέλη:                      5.006
Σύνολο                              21.607
(τελευταία απογραφή αναλογιστική μελέτη 2011)

Συνοπτικά οι εργασίες του Τ.Υ.Δ.Ε. είναι:

Τμήμα Εσόδων και Παροχών Υγείας (Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών)
1     Μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου στον Τομέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις. (αποφάσεις εγγραφής και έκδοση βιβλιαρίων υγείας και συνταγολογίων, διαγραφές και παρατάσεις ασφάλισης ασφαλισμένων).
2    Μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων του Τομέα. Η λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών.
3    Υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών, λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών και ρυθμίσεις οφειλών.
4    Χειρισμός θεμάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.
5    Επιμέλεια για την εφαρμογή όλων των διατάξεων που αφορούν τις παροχές του Τομέα και έλεγχος τα ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων.
6    Έλεγχος κατατεθειμένων εντολών και νοσηλίων ως προς την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων συνοδευτικών εντύπων
7    Η παραλαβή, ο έλεγχος και η απόδοση νοσηλίων ασφαλισμένων και παρόχων υγείας, που περιλαμβάνει:
•         Κοστολόγηση νοσηλίων ασφαλισμένων (μεμονωμένα και μέσω Δικηγορικών Συλλόγων).
•         Καταχώρηση των ανωτέρω νοσηλίων στο πρόγραμμα της περίθαλψης.
•         Συμφωνία καταστάσεων καταχώρησης.
•         Καταχώρηση των νοσηλίων στο πρόγραμμα των ΕΛΤΑ για την έκδοση ταχυδρομικών επιταγών.
•         Έλεγχος καταστάσεων που επιστρέφουν από τα ΕΛΤΑ με τις πληρωμένες και απλήρωτες ταχυδρομικές επιταγές και επαναποστολή των απλήρωτων ταχυδρομικών επιταγών
•         Συγγραφή εισηγήσεων προς το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και τη Διοικούσα Επιτροπή Νομικών.
•         Διαβίβαση ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας ασφαλισμένων στη Διοικούσα Επιτροπή Νομικών
•         Διαβίβαση αιτήσεων ασφαλισμένων σε Υγειονομικές Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α., Επιτροπές Έγκρισης Νοσηλειών εξωτερικού και το ΚΕΣΥ
•         Έκδοση βεβαιώσεων νοσηλίων για ασφαλιστικές εταιρίες.
•         Έκδοση αποφάσεων απόρριψης νοσηλίων και διαβίβαση αυτών στους άμεσα ενδιαφερομένους.
•         Κοστολόγηση συμβεβλημένων φορέων υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, Μ.Χ.Α., Κ.Α.Α., διαγνωστικά κέντρα, γιατροί, φυσικοθεραπευτές) και διεκπεραίωση τους.
•         Καταχώρηση των λογαριασμών συμβεβλημένων φορέων υγείας στο πρόγραμμα περίθαλψης.
8    Έκδοση Ευρωπαϊκών καρτών υγείας.
9    Έκδοση εισιτηρίων νοσηλείας και παρατάσεων νοσηλείας.
10    Διακίνηση ενσήμων μέσω Δικηγορικών Συλλόγων και Ε.Τ.Ε.
11    Έκδοση ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
12    Έκδοση βεβαιώσεων πληρωμών ασφαλισμένων.
13    Έλεγχος extrait Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, χαρακτηρισμός των καταθέσεων και καταχώρηση τους στις καρτέλες των ασφαλισμένων.
14    Απάντηση σε ερωτήματα του Ε.Τ.Α.Α., λοιπών Υπηρεσιών και επερωτήσεις Βουλευτών.
15    Αλληλογραφία με ασφαλισμένους για διάφορα ερωτήματα, παράπονα, αναφορές, εξώδικα, κ.λ.π.
16    Καταμέτρηση – έλεγχος ασφαλιστικών βιβλιαρίων

Τμήμα Λογιστηρίου (κοινό με Τ.Π.Δ.Ε.)
1.    Η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και προσόδους περιουσίας και εξόδων λειτουργίας κάθε Τομέα και αποστολή του στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ενιαίου Ταμείου.
2.    Η τήρηση λογιστικών βιβλίων κάθε Τομέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3    Η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου ισολογισμού-απολογισμού κάθε Τομέα και αποστολή τους στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ενιαίου Ταμείου.
4    Η έκδοση σχετικών εντολών και ενταλμάτων πληρωμής.
5    Η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων.
6    Η μέριμνα για την απόδοση του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής κάθε Τομέα στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου.
7    Η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών μεταξύ Ταμείων και Τομέων.
8    Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν λειτουργικά έξοδα κάθε Τομέα (Τ.Υ.Δ.Ε. και Τ.Π.Δ.Ε.) και έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.
9    Η επιμέλεια για την προμήθεια ειδών και υλικών απαραιτήτων για τη λειτουργία της Υπηρεσίας.
10    Αποφάσεις ανάληψης δαπανών – αναρτήσεις στην ιστοσελίδα Διαύγεια
11    Αποστολή μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετησίων οικονομικών στοιχείων στις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. (δελτία Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας).
12    Αποστολή μηνιαίων στοιχείων ιατροφαρμακευτικής δαπάνης στις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. (Διεύθυνση Υγειονομικού).
13    Έκδοση βεβαιώσεων πληρωμών προμηθευτών.

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου (κοινό με Τ.Π.Δ.Ε.)
1    Η διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Τήρηση πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.
2    Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας.
3    Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.
4    Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και επικύρωση αντιγράφων από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
5    Τήρηση και τακτοποίηση αρχείων της Διεύθυνσης.

Σημειώνεται, ακόμη ότι, η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων του Τ.Υ.Δ.Ε. και Τ.Π.Δ.Ε. δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ι.Ν.Ε.Π., πλέον του εισαγωγικού υποχρεωτικού σεμιναρίου. Το ζήτημα αυτό επηρεάζει τη λειτουργία της Διεύθυνσης, καθώς το προσωπικό δεν εκπαιδεύεται σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, νέων τεχνολογιών, κ.λπ.
Πλέον του δυσανάλογου όγκου εργασίας προς τους διαθέσιμους υπάλληλους, παρατηρείται σχεδόν σε ημερήσια βάση η χρονική σύμπτωση εργασιών υψηλής προτεραιότητας.

Επί παραδείγματι, οι υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση και διακίνηση ενσήμων –και οι οποίοι δύο από τους τρεις είναι Προϊστάμενοι Τμημάτων -ανεξάρτητα με ό,τι κι αν ασχολούνται πρέπει στις 13:00, κάθε μέρα, να διακόψουν την εργασία τους, προκειμένου να ετοιμάσουν τις καταστάσεις αποστολής ενσήμων, να ενημερώσουν τα αρχεία διακίνησης και αποθήκης και να καταμετρήσουν ένσημα, προκειμένου να είναι έτοιμα για αποστολή μέχρι τις 15:00, που τα παραλαμβάνει η εταιρεία ταχυμεταφοράς. Σημειώνεται ότι μέσα στις αρμοδιότητες τους είναι και η μεταφορά ενσήμων από τη θυρίδα φύλαξης τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στον Τομέα, όπως και οι απογραφές αποθήκης ενσήμων, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα στατιστικά δελτία προς τις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. θα πρέπει να έχουν αποσταλεί μέχρι τις 15 του μήνα, οι φόροι και αποδόσεις προς τρίτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 του μήνα, οι ασφαλιστικές ενημερότητες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός δεκαημέρου, κ.λ.π.
Η τηλεφωνική συναλλαγή με το κοινό σε καθημερινή βάση και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας δυσχεραίνει τη διεκπεραίωση των εργασιών και την παραγωγικότητα των υπαλλήλων.
Σημειώνεται ότι και ο ίδιος ο Διευθυντής, λόγω έλλειψης προσωπικού στον Τ.Π.Δ.Ε., έχει επιφορτιστεί με τις εργασίες απονομής εφάπαξ βοηθήματος του Τ.Π.Δ.Ε.

 


Η ρουτίνα αυτή που έχει αναγκάσει το προσωπικό να μην μπορεί να προγραμματίσει έστω και στο ελάχιστο την ημερήσια εργασία του, προκαλεί έντονη δυσφορία, καθώς δεν είναι μόνο ο όγκος εργασίας προς διεκπεραίωση, αλλά και το φαινόμενο να αναγκάζεται συνεχώς το προσωπικό να κάνει διαφορετικές δουλειές μέσα στην ημέρα, προκειμένου να τηρηθούν οι προτεραιότητες κι οι προθεσμίες. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί αταξία, καθώς το προσωπικό δεν μπορεί να εργαστεί συστηματικά και μεθοδικά.
Το προσωπικό, παραταύτα, εργάζεται με υπερβάλλοντα ζήλο και παραδειγματική εργατικότητα, στοιχεία τα οποία έχουν αποτρέψει τυχόν μεγαλύτερα προβλήματα στον Τομέα.

Ειδικότερα και σχετικά με το ζήτημα της εκκαθάρισης εντολών, νοσηλίων, συνταγών παρόχων υγείας και ασφαλισμένων έχουμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα, καθώς το κομμάτι αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα στο μέρος της διαχείρισης του.
Η παραλαβή συνταγών φαρμάκων των ασφαλισμένων γίνεται, επί το πλείστον, μέσω:
Φαρμακευτικών Συλλόγων όλης της Ελλάδας.
Συμβεβλημένων φαρμακείων.
Σε ελάχιστες περιπτώσεις μέσω των ίδιων των ασφαλισμένων ατομικά ή μέσω συνολικής αποστολής τους μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων που ανήκουν, για λόγους κυρίως αναστολής επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων από τους οικείους Φ.Σ. και φαρμακεία, όπως και για περιοχές που δεν υφίστανται Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ή συμβεβλημένα με το Ε.Τ.Α.Α. φαρμακεία.

Στην περίπτωση εκκαθάρισης συνταγών Φαρμακευτικών Συλλόγων η εκκαθάριση προηγείται χρονικά της εκκαθάρισης νοσηλίων και εντολών ασφαλισμένων και παρόχων υγείας και πραγματοποιείται με χρονολογική προτεραιότητα, σύμφωνα με τις ημερομηνίες κατάθεσης τιμολογίων Φ.Σ.
Παλαιότερη προσπάθεια του Τομέα να συμβαδίζουν χρονολογικά η εκκαθάριση συνταγών Φαρμακευτικών Συλλόγων και εντολών και νοσηλίων κατέληξε σε άρση της χορήγησης επί πιστώσει φαρμάκων από αρκετούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας όπως και σε προσφυγές σε ένδικα και εξώδικα μέσα των Φ.Σ. εναντίον του Τ.Υ.Δ.Ε.
Έτσι δίνεται προβάδισμα στην εκκαθάριση συνταγών κατατεθειμένων μέσω Φαρμακευτικών Συλλόγων, έναντι των εντολών και νοσηλίων ασφαλισμένων και παρόχων υγείας, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες και σε συνεννόηση με τη Διοίκηση του Ε.Τ.Α.Α.
Στην περίπτωση των εντολών, παρακλινικών εξετάσεων και νοσηλίων ασφαλισμένων και παρόχων υγείας η παραλαβή τους γίνεται με τρεις τρόπους:
Μέσω των συμβεβλημένων παρόχων υγείας. Οι ασφαλισμένοι δεν πληρώνουν τις επισκέψεις τους στον συμβεβλημένο γιατρό και ο γιατρός υποβάλλει συγκεντρωτική κατάσταση εντολών και παρακλινικών εξετάσεων για όλους τους ασφαλισμένους που τον επισκέφθηκαν, ανά δίμηνο.
Μέσω των ίδιων των ασφαλισμένων που επισκέπτονται μη συμβεβλημένους παρόχους υγείας, πληρώνουν οι ίδιοι για τις ιατρικές υπηρεσίες και καταθέτουν τις αποδείξεις πληρωμής στον Τ.Υ.Δ.Ε. για εκκαθάριση.

Μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων που συλλέγουν από όλα τα μέλη τους τις αποδείξεις πληρωμής για ιατρικές υπηρεσίες σε μη συμβεβλημένους παρόχους υγείας και τις αποστέλλουν με ομαδική κατάσταση στον Τ.Υ.Δ.Ε. για εκκαθάριση.
Σχετικά με τη διαχείριση του εργασιακού χρόνου (time management) των εκκαθαριστών του Τ.Υ.Δ.Ε. ο χρόνος εκκαθάρισης ιατρικών επισκέψεων, επί παραδείγματι, είναι η ίδια είτε αφορά σε 20 μεμονωμένες ιατρικές επισκέψεις ασφαλισμένων σε μη συμβεβλημένους γιατρούς είτε σε είκοσι ιατρικές επισκέψεις που αποστέλλονται ομαδικά στη συνολική κατάσταση του συμβεβλημένου γιατρού. Χρειάζεται και στις δύο περιπτώσεις να κοστολογηθούν 20 ιατρικές επισκέψεις, 20 διαφορετικών ασφαλισμένων. Η διαφορά στην εξοικονόμηση χρόνου έγκειται στις μετά την εκκαθάριση εργασίες.
Οι αποφάσεις ανάληψης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα από το λογιστήριο έχουν ένα συγκεκριμένο χρόνο διεκπεραίωσης τους. Οι αποφάσεις αυτές συντάσσονται σε τυποποιημένες επιστολές, στις οποίες αναγράφεται ο δικαιούχος, το ποσό πληρωμής, το υπόλοιπο διαθέσιμο, ο Κ.Α.Ε. πίστωσης, κ.λ.π.

Οι είκοσι διαφορετικές ιατρικές επισκέψεις πολλαπλασιάζουν επί είκοσι τον ελάχιστο χρόνο σύνταξης της επιστολής αυτής, ακολούθως, ο υπεύθυνος ανάρτησης πραγματοποιεί είκοσι διαφορετικές αναρτήσεις, γίνονται είκοσι καταχωρήσεις στο πρόγραμμα ενταλμάτων, εκδίδονται είκοσι διαφορετικά εντάλματα, εκδίδονται είκοσι διαφορετικές τραπεζικές επιταγές αντί μίας, γίνονται είκοσι εξοφλήσεις στο μηχανογραφικό πρόγραμμα της περίθαλψης και γενικότερα κάθε μετέπειτα εργασία της εκκαθάρισης πραγματοποιούνται επί είκοσι.
Επίσης έχει, ήδη, επιβαρυνθεί και το πρωτόκολλο με έκδοση είκοσι διαφορετικών αριθμών πρωτοκόλλου.
Έτσι, ανακύπτει, κατά καιρούς, η σκέψη για την κατάργηση της επιλογής των μη συμβεβλημένων παρόχων υγείας.
Πέρα, όμως των μεγάλων αστικών κέντρων και κωμοπόλεων στα μικρότερα γεωγραφικά διαμερίσματα δεν βρίσκονται συμβεβλημένοι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και σε αρκετά κανένας απολύτως συμβεβλημένος γιατρός. Η επιλογή αυτή εκτιμάται ότι υποχρεωτικά θα εκλείψει με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καθώς δεν θα είναι δυνατή η συνταγόγραφηση σε μη συμβεβλημένους γιατρούς και κατά συνέπεια δεν θα εκκαθαρίζονται ιατρικές πράξεις και συνταγές μη συμβεβλημένων.

Η εκκαθάριση νοσηλίων, κυρίως, υπόκειται σε ένα συνονθύλευμα διατάξεων, όπως υγειονομικού κανονισμού, Α.Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α., αποφάσεων Κ.Ε.Σ.Υ., τιμές Εθνικού Παρατηρητηρίου Τιμών, Κρατικού Τιμολογίου, αποφάσεις Σ.Υ.Σ.Π.Υ., εγκυκλίων Γ.Γ.Κ.Α. Όλα τα παραπάνω συνεκτιμούνται προκειμένου να κοστολογηθούν, κυρίως, τα υλικά επεμβάσεων.

Επί παραδείγματι, για ένα υλικό επέμβασης θα πρέπει, εν γένει, να γίνουν τα ακόλουθα βήματα:
-τι προβλέπεται από τον υγειονομικό κανονισμό του Τ.Υ.Δ.Ε. και τις τροποποιήσεις του
-αν κοστολογείται από το Φ.Ε.Κ. του Κρατικού Τιμολογίου
-πρέπει να ελεγχθεί αν για το συγκεκριμένο υλικό υπάρχει Α.Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ανώτατης τιμής.
-Σε περίπτωση που δεν βρίσκεται κάτι από τα παραπάνω θα πρέπει να αναζητηθεί γνωμοδότηση από το Κ.Ε.Σ.Υ. ή το Σ.Υ.Σ.Π.Υ. προκειμένου να κοστολογηθεί ανάλογα
-θα πρέπει να γίνει έλεγχος στο Εθνικό Παρατηρητήριο Τιμών ώστε να μην υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που δίνεται από αυτό, την ημερομηνία της κοστολόγησης του υλικού.
-Σε περίπτωση που δεν δίνεται τιμή από το Εθνικό Παρατηρητήριο Τιμών θα πρέπει να γίνει εισήγηση από το Κ.Ε.Σ.Υ. για γνωμοδότηση κοστολόγησης του και συζευκτικά ή διαζευκτικά να υποβληθούν από τον πάροχο υγείας ή τον ασφαλισμένο τρεις προσφορές από τρεις εταιρείες πώλησης ιατροφαρμακευτικού υλικού, προκειμένου να κοστολογηθεί το υλικό με τη μικρότερη κατατεθειμένη προσφορά.
Με τα με αρ. πρωτ. 24932/8074/1/28-4-2010, 89441/17847/1/2-9-2010, 151775/25088/1/17-12-2010, 14201/1359/1/28-1-2011, 84456/6888/214/26-5-2011, 103531/8721/1/15-7-2011, 17339/1834/2/17-2-2012 έγγραφα του Τομέα ενημερωνόταν συνεχώς η Διοίκηση του Ε.Τ.Α.Α. για τα προβλήματα λειτουργίας του Τ.Υ.Δ.Ε.

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρέλαβε αναφορά πολίτη (ασφαλισμένου του Τ.Υ.Δ.Ε.) σχετικά με καθυστερήσεις εκκαθάρισης ιατροφαρμακευτικών δαπανών και αδυναμία τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Τ.Υ.Δ.Ε. Κατόπιν τούτου πραγματοποιήθηκε αυτοψία από δύο Ειδικούς Επιστήμονες στον Τομέα στις 6/10/2011 και μας κοινοποιήθηκε το με αρ. πρωτ. 143344/28693/24-10-2011 και θέμα: έγγραφο του, στο οποίο εντοπίζει ότι ο βασικός λόγος καθυστέρησης, μεταξύ άλλων, απορρέει από την έλλειψη προσωπικού στον Τομέα. Περαιτέρω, εντόπισε προβλήματα που σχετίζονται με το γεγονός ότι οι υπάλληλοι του Τομέα δεν απαντούν σε τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών.

Για το ίδιο ζήτημα και μετά την αυτοψία κατατέθηκε και δεύτερη αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με το ίδιο θέμα, όπως μας ενημερώνει με το με αρ. πρωτ. 146274/32767/2011 έγγραφό του.
Οι προτάσεις του Συνήγορου του Πολίτη στο με αρ. πρωτ. 143344/28693/24-10-2011 έγγραφο του, εστιάζουν σε ζητήματα σύντμησης του ωραρίου προσέλευσης του κοινού, όπως και του ωραρίου τηλεφωνικής επικοινωνίας, δημιουργίας αυτοτελούς ιστοσελίδας του Τ.Υ.Δ.Ε., προσθήκης μίας επιπλέον γραμμής στο τηλεφωνικό κέντρο και μείωσης της ημερήσιας αποστολής ενσήμων προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Επαρχίας.

Ο Τομέας αποδεχόμενος καταρχήν τις προτάσεις του Συνηγόρου, εισηγήθηκε στη Διοικούσα Επιτροπή Νομικών τις ακόλουθες προτάσεις (συνοπτικά):
1: Μείωση του ωραρίου της συναλλαγής με το κοινό μεταξύ των ωρών 09:00-13:00 καθημερινά και σύντμηση του ωραρίου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης με το κοινό, μεταξύ των ωρών 12:00-14:00 καθημερινά.
2: Επιτάχυνση της διαδικασίας από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Τ.Α.Α. αντικατάστασης των ISDN τηλεφωνικών γραμμών με VPN ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 Mbps.
3: Αναδιάταξη του τηλεφωνικού κέντρου, σε συνεργασία με το συντηρητή, προκειμένου, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να εισαχθούν ηχογραφημένα μηνύματα γενικής πληροφόρησης, καθώς ένα μεγάλο μέρος του εβδομαδιαίου όγκου εισερχομένων κλήσεων αφορά σε γενικές πληροφορίες, όπως δικαιολογητικά εγγραφής, χορήγηση ασφαλιστικών ενημεροτήτων, κ.λ.π.
4: Αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου το οποίο έχει 6 γραμμές (12 κανάλια συνομιλίας) και προαπάντηση δύο καναλιών σε προαπάντηση 12 καναλιών. Σε δεύτερο χρόνο εφόσον συνεχισθούν τα όποια προβλήματα με τη διανομή των κλήσεων, προτείνεται να εξετασθεί η περίπτωση εγκατάστασης μηχανογραφικού προγράμματος (software) διαχείρισης και προτεραιότητας διανομής κλήσεων (distribution and queuing programme) και γενικότερα να αναβαθμιστεί το τηλεφωνικό κέντρο, με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα (software & hardware), σε Interactive Voice Response Call Center (τηλεφωνικό κέντρο διαδραστικής φωνητικής απόκρισης).
5: Την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρονικής καταχώρησης στοιχείων καρτελών ασφαλισμένων του ΤΥΔΕ, ετών 1991-2010 προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος ελέγχου οφειλών ασφαλισμένων, η οποία πραγματοποιείται από έντυπες καρτέλες οφειλών ασφαλισμένων.
6: Σχετικά με την αποστολή ενσήμων προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους Επαρχίας προτάθηκε η πάγια προκαταβολή ενσήμων προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους για τέσσερις ή και περισσότερους μήνες και να αποφευχθεί η καθημερινή αποστολή ενσήμων, για την οποία απασχολούνται τρία άτομα του Τομέα -πλέον των λοιπών εργασιών τους- ως διαχειριστές ενσήμων.
7: Πρόταση για δημιουργία αυτοτελούς ιστοσελίδας του Τ.Υ.Δ.Ε.
8: Επίσπευση της διαδικασίας συμμετοχής του Ε.Τ.Α.Α. σε πρόγραμμα διάθεσης πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών του Τ.Ε.Ι., ειδικοτήτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και Δημόσιας Υγιεινής.
9: Ανάρτηση ενημερωτικών φυλλαδίων με βασικές πληροφορίες, όπως τα δικαιολογητικά εγγραφής νέων ασφαλισμένων στον Τ.Υ.Δ.Ε., τα ποσά των εισφορών των ασφαλισμένων, κ.λ.π. στις ιστοσελίδες του Ε.Τ.Α.Α., των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας, της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών, προκειμένου να γίνεται ενημέρωση των ασφαλισμένων από τις τοποθεσίες αυτές και να αποσυμφορηθεί η ημερήσια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τομέα και να απασχολείται το προσωπικό με τα λοιπά ζητήματα των ασφαλισμένων.
10. Ενίσχυση του υπαλληλικού δυναμικού του Τ.Υ.Δ.Ε.

Με το με αρ. πρωτ.143344/3746/2012 έγγραφο του ο ΣτΠ ενημερώνει ΄΄ότι το Ταμείο έχει ανταποκριθεί στα έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής και επιπλέον έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την υλοποίηση των προτάσεων που έγιναν. Κατά συνέπεια παρατηρούμε μια ορθή μορφή διοίκησης στην εν λόγω υπηρεσία…΄΄.
Σημειώνεται ότι ο Τ.Υ.Δ.Ε. διαθέτει χρηματική ρευστότητα για κάλυψη μεγάλου μέρους των υποχρεώσεων του προς ασφαλισμένους και παρόχους υγείας. Το συνολικό διαθέσιμο (24/2/2012) σε Ε.Τ.Ε. και Τράπεζα της Ελλάδος είναι 12.103.997.41€.

Αρκετά ζητήματα, πλέον της μηχανογράφησης, που εκκρεμούσαν στη Διεύθυνση διεκπεραιώθηκαν από την ενοποίηση και έντευθεν.
- Έγινε επανυπολογισμός της οφειλής της εισφοράς του κράτους ο οποίος ήταν λανθασμένα υπολογισμένος, σύμφωνα με ιδιόχειρες καταστάσεις του πρώην Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών.
-Επανεγγράφησαν τα μηνύματα υποδοχής του τηλεφωνικού κέντρου και προστέθηκαν στο ηχογραφημένο μήνυμα τα δικαιολογητικά εγγραφής νέων ασφαλισμένων.
- Με τη συνδρομή ομάδας εργασίας από τον Τ.Α.Ν. και γιατρών και φαρμακοποιών από τις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. που διατέθηκαν για 2 εβδομάδες, προχώρησε η εκκαθάριση συνταγών Φαρμακευτικών Συλλόγων.
- Συντάχθηκε ηλεκτρονικό ημερολόγιο πορείας εκκαθάρισης Φαρμακευτικών Συλλόγων, το οποίο ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση.
-Δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των συμβασιούχων ελεγκτών ιατρών του Τ.Υ.Δ.Ε., το διοικητικό προσωπικό και τη Διεύθυνση Υγειονομικού των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. μια ιδιαίτερα σημαντική βάση δεδομένων ιατροφαρμακευτικού περιεχομένου, με ελεγκτικές οδηγίες, ανακοινώσεις, νομολογία, ροές εργασιών, υποστηρικτικό ελεγκτικό υλικό, το οποίο διοχετεύθηκε στις επίσημες ιστοσελίδες των Δικηγορικών Συλλόγων και Συλλόγων Δικαστικών Επιμελητών, προς διευκόλυνση όχι μόνο του Τομέα, αλλά και των ελεγκτών ιατρών της επαρχίας, Δημιουργήθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία αποθήκης, ελέγχου και διακίνησης ενσήμων με τη συνδρομή του Τ.Α.Ν.
Οι ισολογισμοί  - απολογισμοί του Τ.Υ.Δ.Ε. έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το έτος 2010, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές των ισολογισμών-απολογισμών του έτους 2010.
-Βρίσκεται σε εξέλιξη η απογραφή ασφαλισμένων του Τ.Υ.Δ.Ε. στην Ε.Τ.Ε., προκειμένου να διενεργούνται οι πληρωμές μέσω κατάθεσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
-Συντάχθηκε αναλογιστική μελέτη του Τ.Υ.Δ.Ε. (Ιούλιο 2011)για πρώτη φορά από την ίδρυση του.
-Έχουν συνταχθεί 3 ροές εργασιών που περιγράφουν βήμα-βήμα τα στάδια και τη διαδικασία διεκπεραίωσης συγκεκριμένων εργασιών, με στόχο την ένταξη τους στο υπό σύνταξη βασικό εγχειρίδιο ροής εργασιών.
-  Γίνονται το τελευταίο διάστημα προσπάθειες για τη χαρτογράφηση του συσσωρευμένου όγκου εργασίας προς διεκπεραίωση, τη μέτρηση του χρόνου εργασίας των υπαλλήλων, προκειμένου να γίνει εφόσον χρειασθεί, ανακατανομή εργασιών, λειτουργική επαναρχειοθέτηση αρχείων, σύνταξη ροών εργασίας, προτάσεις για παραγωγικότερη διαχείριση του ημερήσιου χρόνου εργασίας, κ.λ.π.

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Διεύθυνση και το προσωπικό του Τ.Υ.Δ.Ε. σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Ε.Τ.Α.Α. καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια, παρά τη συνεχή συρρίκνωση του προσωπικού, για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης τους.
Εκτιμούμε ότι με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων (ΚΕΝ) και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών, σύντομα θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Στην προσπάθεια μας αυτή, συντασσόμαστε με τους εκπροσώπους των ασφαλισμένων μας και αναζητούμε τη συνεργασία καθώς και τις εποικοδομητικές σας προτάσεις


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ