Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Ταμείου μας με απόφαση του της 26.4.2012 αποφάσισε την

εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 44 παρ. 14 του Ν.4075/2012, που παρέχει τη δυνατότητα σε Τομείς Υγείας του να εξαιρούνται της ένταξης του στον ΕΟΠΥΥ. Στα πλαίσια της απόφασης του αυτής κάλεσε τους επιστημονικούς συλλόγους των ασφαλισμένων, όπως αποφασίσουν περί της εντάξεως ή μη. Ήδη στο σύνολο τους σχεδόν οι Σύλλογοι έχουν αποφασίσει την εξαίρεση τους από την ένταξη και εκκρεμεί η σύνταξη σχετικής αναλογιστικής μελέτης, ώστε να ληφθεί σχετική απόφαση μέχρι 31.12.2012.
Τις αποφάσεις του Δ.Σ. αυτές καθώς και ερμηνευτική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων έχουμε υποβάλλει στο εποπτεύον Υπουργείο αλλά και στο Υπουργείο Υγείας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε λάβει αρνητική απάντηση. Επιπροσθέτως δεν έχει εκδοθεί καμία Υπουργική Απόφαση ή Εγκύκλιος αναφορικά με την μεταφορά του προσωπικού, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ.

 

Με βάση τα ανωτέρω το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ στη συνεδρίαση του της 31/5/2012 ομόφωνα αποφάσισε την συνέχιση της λειτουργίας των Τομέων Υγείας του Ταιιείου μας με το ήδη υπάργον καθεστώς και την παροχή των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους μας. Κατόπιν τούτων καλείσθε να συνεχίσετε να παρέχετε κανονικά τις υπηρεσίες σας προς τους ασφαλισμένους.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υγειονομικού
ΦΑΝΗΣ ΡΗΓΑΤΟΣ                   
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Νομοκών Υποθέσεων
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ