Με την παρούσα μας επιθυμούμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα  ζητήματα :

Α.-  Ο Σύλλογός μας έχει κατ'επαναληψη καταστεί αποδέκτης παραπόνων από τους συναδέλφους δικηγόρους  αναφορικά με εγκυκλίους και διευκρινιστικές  οδηγίες για διαδικαστικά ζητήματα ιδιαιτέρου κτηματολογικού ενδιαφέροντος που  έχουν εκδοθεί και αποσταλεί από εσάς στα Κτηματολογικά Γραφεία χωρίς συγχρόνως να μας έχουν γνωστοποιηθεί ευρύτερα, με αποτέλεσμα να μην έχουν ενημέρωση οι συνάδελφοι και να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις διάφορες διαδικασίες. Ειδικότερα, από το  Κτηματολογικό Γραφείο της Κέρκυρας, στο πλαίσιο των καθημερινών συναλλαγών που υπάρχουν με  δικηγόρους του Συλλόγου μας, απαιτούνται διάφορα τυπικά στοιχεία και δικαιολογητικά, δικαιολογείται δε η απαίτηση αυτών σε εγκυκλίους του Κτηματολογίου. Ενδεικτικά αναφέρεται η εγκύκλιος υπ’αριθμ. πρωτ. Οικ. 0906003/20.2.2009. Πλην όμως η εγκύκλιος αυτή δεν είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου στην στήλη «αποφάσεις – εγκύκλιοι» ούτε έχει αποσταλεί στον Σύλλογό μας. Έτσι παρουσιάζεται το φαινόμενο να θεωρούνται οι προσκομιζόμενοι φάκελοι ελλιπείς βάσει εγκυκλίων των οποίων το περιεχόμενο οι δικηγόροι αγνοούν, να βραχυκυκλώνουν και καρκινοβατούν υποθέσεις με αποτέλεσμα αρνητικό για τις συναλλαγές.
Παρακαλούμε, συνεπώς, να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου όλες οι  σχετικές εγκύκλιοι άλλως να αποστέλλονται στο Σύλλογό μας προκειμένου να τις αναρτούμε εμείς στην δική μας ιστοσελίδα.

Β.- Στο Κτηματολογικό Γραφείο Κέρκυρας ο Σύλλογός μας έχει τοποθετήσει, με έξοδά του, ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος λειτουργεί ως τερματικός, από τον οποίο οι προσερχόμενοι στο Κτηματολογικό Γραφείο Δικηγόροι έχουν πρόσβαση και μπορούν  να κάνουν έλεγχο στα κτηματολογικά φύλλα και κτηματολογικά διαγράμματα από το Αρχείο Δεδομένων που τηρείται στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ.
Καθημερινά παρατηρείται το φαινόμενο  να συνωστίζονται δεκάδες δικηγόροι είτε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε στα ντοσιέ  προκειμένου να διενεργήσουν έλεγχο στα κτηματολογικά στοιχεία  για εντοπισμό ακινήτου, για ανεύρεση  στοιχείων στα κτηματολογικά φύλλα (εμβαδόν ακινήτου, βάρη, δουλείες κτλ.) Σημειωτέον ότι το Κτηματολογικό Γραφείο ευρίσκεται στις παρυφές της πόλης της Κέρκυρας, δεν εξυπηρετείται από αστική συγκοινωνία και είναι σε θέση δύσκολα προσπελάσιμη σε ιδιωτικά μέσα μεταφοράς.
 Φρονούμε ότι το όλο σύστημα θα μπορούσε κάλλιστα να βελτιωθεί και αφού παρασχεθούν στους δικηγόρους ειδικοί κωδικοί να έχουν αυτοί την δυνατότητα της ίδιας πρόσβασης στα ως άνω στοιχεία από τους προσωπικούς τους υπολογιστές στα γραφεία τους. Σε κάθε περίπτωση, σε πρώτη φάση θα μπορούσε να τοποθετηθεί, πάντα με έξοδα του Συλλόγου μας, τερματικός υπολογιστής στο δικαστικό μέγαρο στον χώρο του δικηγορικού Συλλόγου.
Η παροχή των δυνατοτήτων αυτών πέραν του ότι εκσυγχρονίζει, επιταχύνει και βελτιώνει την λειτουργία του όλου συστήματος, αποσυμφορεί ταυτόχρονα την λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου από την καθημερινή επίσκεψη πολλών δικηγόρων και δημιουργεί συνθήκες αύξησης της παραγωγικότητας όλων των εμπλεκομένων μερών.

Φρονούμε ότι τα επισημαινόμενα με την παρούσα μας θέματα προωθούν την προσπάθεια για εύρρυθμη λειτουργία του Κτηματολογίου, είναι εύκολα υλοποιήσιμα και προσβλέπουμε στην θετική ανταπόκρισή σας.

Ο  Πρόεδρος  του Δ.Σ.                                     Ο  Γεν. Γραμματέας.


ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ.  ΒΡΑΔΗΣ                                      ΣΠΥΡΟΣ  ΦΑΪΤΑΣ