1. Άρθρο 20 παρ. 7 υποπαράγραφος α (εσωτερική παράγραφος 5 εσωτ. υποπαράγραφος α)): Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής υποπαραγράφου α) της εσωτερικής παραγράφου 5 της υποπαραγράφου α της παραγράφου 7 του άρθρου 20 αντικαθίσταται με δύο εδάφια ως εξής:
«5. α) Επί των δικηγορικών αμοιβών οφείλεται προκαταβολή φόρου 15%, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 58. Ο τρόπος, η διαδικασία, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια υπολογισμού και απόδοσης του φόρου αυτού καθορίζεται με την απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της υποπαραγράφου ζ) της παρούσης παραγράφου.»