Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την με αριθ 44/9-3-2013 συνεδρίασή της, ,σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ 4 του άρθρου 21 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., αποφάσισε τροποποιήσεις στις χορηγούμενες ενισχύσεις του Λ.Ε.Δ.Ε., που ισχύουν από 4-2-2013, ως ακολούθως,α/ το ποσό της πλήρους εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, λόγω συνταξιοδότησης συνεπεία γήρατος (σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 18 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.), καθορίσθηκε στο ποσό των 16.000,00 ευρώ και από 4-2-2013.
Η απόφαση θα εφαρμοστεί για όσους υποβάλλουν αίτηση παραίτησης στον Σύλλογό τους από 4-2-2013 και συνέχεια.

β/ το ποσό της πλήρους εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, λόγω ολικής μόνιμης ανικανότητας ή θανάτου (σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 19 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.), καθορίσθηκε στο ποσό των 16.000,00 ευρώ και από 4-2-2013.
Η απόφαση θα εφαρμοστεί για όσους υποβάλλουν αίτηση παραίτησης λόγω ΜΟΑ, στον Σύλλογό τους ή αποβιώσουν , από 4-2-2013 και συνέχεια.

γ/ η ημερήσια χρηματική ενίσχυση που χορηγείται στα μέλη για ασθένεια, τοκετό και στράτευση, (σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 17 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.), καθορίσθηκε στο ημερήσιο ποσό των 40,00 ευρώ και θα ισχύσει για τις περιπτώσεις ασθένειας από 4-2-2013 και συνέχεια.
Σημείωση
Το επίδομα τοκετού , από 4-2-2013, ανέρχεται στο ποσό των 800,00 ευρώ, δηλαδή 20 ημέρες χ 40,00 ευρώ=800,00 ευρώ

δ/ η μηνιαία χρηματική ενίσχυση που χορηγείται στα μέλη , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., από 4-2-2013, καθορίζεται ως εξής,
-για όσους θα λάβουν το μειωμένο ποσό των 16.000,00 ευρώ για εφάπαξ χρηματική ενίσχυση, από 4-2-2013 και συνέχεια, καθορίζεται στο καθαρό ποσό των 50,00 ευρώ και για ανώτατο διάστημα δέκα (10) ετών.
-για όσους έλαβαν το μειωμένο ποσό της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης λόγω συνταξιοδότησης ή ΜΟΑ, για ποσό μικρότερο ή ίσο των 20.000,00 ευρώ, μετά την απόφαση της ΓΣ του ΛΕΔΕ, με την οποία από 6-2-2012 έγινε περικοπή στο ποσό της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης από 23.000,00 σε 20.000,00 ευρώ, καθορίζεται στο καθαρό ποσό των 50,00 ευρώ και για χρονικό διάστημα σαράντα (40) μηνών.
-σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η χορήγηση της μηνιαίας χρηματικής ενίσχυσης καταργείται, από 4-2-2013.

Τέλος παρακαλούμε να ενημερώσετε προσωπικά τα μέλη και τους υπαλλήλους του Συλλόγου σας και να μεριμνήσετε
α/ για την πιστή εφαρμογή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε., σε ότι αφορά τις χορηγούμενες ενισχύσεις και
β/ για την είσπραξη και απόδοση των μηνιαίων συνδρομών.
Στην διάθεσή σας για κάθε επί πλέον πληροφορία,

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.
΄Ελενα Πίτσιλλου


Στην περιοχή μελών της ιστοσελίδας του Δ.Σ.Κ. υπάρχει ξεχωριστή ενότητα Λ.Ε.Δ.Ε. με σχετικά αρχεία (καταστατικό,συνδρομές κ.λ.π.) .Πατήστε εδώ